Urbana laboratorija strateške procene uticaja na životnu sredinu

Home » Urbana laboratorija strateške procene uticaja na životnu sredinu » Novosti i dešavanja 2015 » Urbana laboratorija strateške procene uticaja na životnu sredinu

September 2015.

Srpskim i nemačkim ekspertima je 23. Septembra predstavljena engleska verzija Strateške procene uticaja na životnu sredinu u urbanom planiranju, koju je izradio AMBERO-ICON projekat u saradnji sa Minstarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ovom prilikom su se eksperti za urbano planiranje sastali u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština radi diskusije o sprovođenju postupka SPU-a u Srbiji do ovog trenutka.
 

Assistant Minister Djordje Milic giving the welcome address Urban Laboratory on Strategic Environmental Assessment (SEA)

Na Urbanoj laboratoriji su prisustvovali predstavnici Ministarsva građevine, saobraćaja i infrastrukture, Geografskog fakulteta univerziteta u Beogradu, Stalne konferencije gradova i opština, srpskih i nemačkih privatnih preduzeća koja se bave planiranjem, kao i predstavnici službi za urbano planiranje iz različitih gradova širom Srbije. Đorđe Milić, pomoćnik ministra u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture imao je uvodnu reč, posebno naglašavajući pritom značaj javnog učešća u okviru SPU-a i integracije SPU-a ustrategije sektorskog planiranja.
 
Evica Rajić iz ECOlogica Urbo-a, Dejan Filipović, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Štefan Dreger iz biroa za planiranje Dräger & Thielmann – svi oni su istakli važnost ispravnog sprovođenja „skrining“ i „skoping“ faze u toku strateške procene uticaja. Što se tiče „skrininga“ (donošenja odluke o potrebi izrade SPU), postoji izvesna neusaglašenost između Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o planiranju i izgradnji. Zakon o SPU kaže da je SPU obavezna za sve urbanističke planove, uključujući generalni urabnistički plan, plan generalne i plan detaljne regulacije. Na ovaj način „skrining“ postaje suvišan korak koji može da bude izostavljen. Nasuprot tome, Zakon o planiranju i izgradnji kaže da poseban spisak određuje koji planovi podležu obavezi izrade SPU-a, ali taj spisak još nije izrađen. Predmet kritike eksperata na Urbanoj laboratoriji je bilo to da ova neodređenost ostavlja prostora za pogrešna tumačenja. Predloženo je da se sada treba usmereiti na jačanje komunikacije i saradnje dvaju ministarstava, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sa jedne strane i Minstarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture sa druge, koja su odgovrna za ove zakone.
 

Joachim Kelker presenting German SEA experiences Prof. Dr. Dejan Filipović, Faculty of Geography, presenting at Urban Laboratory SEA

Razmenu iskustava u Srbiji je zaokružila prezentacija gospodina Joahima Kelkera, načelnika odeljenja Službe za zaštitu životne sredine Grada Majnca u Nemačkoj. On je predstavio četiri različita slučaja kada je SPU bila uključena u urbano planiranje i da se na ovaj način pobljšava kvalitet planiranja.
 

Presentations: